Nasz statut
Historia SSRM
Władze stowarzyszenia
Rzeczoznawcy
Ogłoszenia
Standardy zawodowe
Ciekawe strony
Kontakt


STATUT SUDECKIEGO STOWARZYSZENIA
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCHROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne.
ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania.
ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki.
ROZDZIAŁ IV - Władze i struktura organizacyjna.
ROZDZIAŁ V - Majątek SSRM
ROZDZIAŁ VI - Zmiana Statutu i rozwiązanie się SSRM

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne.

§ 1

"Sudeckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych" w Wałbrzychu zwane dalej w skrócie SSRM jest samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą rzeczoznawców zajmujących się problematyką wyceny nieruchomości. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla prowadzenia określonych spraw i zapewnienia sprawnej działalności statutowej.

§ 2

SSRM posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Terenem działania SSRM jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Wałbrzych.

§ 4

SSRM może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i federacji o takiej samej lub podobnej działalności. O przystąpieniu do innej organizacji lub federacji decyduje Walny Zjazd Członków większością co najmniej 2/3 głosów obecnych członków.

§ 5

SSRM używa pieczęci podłużnej z napisem "Sudeckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu" oraz aktualnym adresem.


ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania.

§ 6

Podstawowym celem SSRM jest wyrażenie dążeń i osiągnięć środowiska rzeczoznawców majątkowych oraz występowanie w ich interesach i potrzebach wobec władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych Swój podstawowy cel Stowarzyszenie realizuje następującymi środkami:
 1.Dbałość o właściwy poziom etyki, jak również godność i solidarność zawodową swoich członków.
 2.Ochrona praw zawodowych, jak również udzielenie członkom pomocy prawnej i zawodowej.
 3.Prowadzenie działalności gospodarczej, szkoleniowej i wydawniczej.
 4.Prowadzenie banku informacji dot. cen rynkowych nieruchomości, w tym również biblioteki.
 5.Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami mającymi w zakresie swej działalności problematykę wycen.
 6.Opiniowanie i weryfikacja opracowań w zakresie wycen na wniosek strony.
 7.Inspirowanie i wdrażanie różnorodnych firm popularyzujących działalność i cele SSRM.


ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7

Członkowie dzielą się na:
 1.zwyczajnych,
 2.honorowych,
 3.wspierających.

§ 8

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, mający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, posiadający uprawnienia do prowadzenia wyceny nieruchomości zgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym, oraz inne osoby nie posiadające uprawnień zawodowych, a zajmujące się gospodarką nieruchomościami. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu wypełnionej deklaracji członkowskiej zaopiniowanej pozytywnie przez Zarząd Stowarzyszenia i wpłacie wpisowego.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo do:
 1.Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
 2.Korzystania z urządzeń, świadczeń oraz pośrednictwa fachowego Stowarzyszenia.
 3.Działalność w zespołach naukowych i komisjach problemowych Stowarzyszenia.
 4.Uczestnictwa w zespołach i komisjach problemowych w innych organizacjach Stowarzyszeniach.

§ 10

Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd Członków SSRM na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobą szczególnie zasłużonym dla SSRM.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu.
Członkostwo honorowe jest nadawane na czas nieograniczony.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz SSRM, w postaci składki rocznej płatnej z góry na dany rok. Przyjęcie członka wspierającego następuje w oparciu o złożoną deklarację na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia oraz po spełnieniu wpłaty zadeklarowanej składki.

§ 12

Członkowie SSRM obowiązani są do:
 1.Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2.Aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
 3.Przestrzegania norm współżycia społecznego.
 4.Terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:
 1.Dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa,
 2.Skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy lub z powodu nie usprawiedliwionego braku zaangażowania w prace Stowarzyszenia, albo w wyniku utraty uprawnień do szacowania nieruchomości, z wyjątkiem w którym mowa w § 8 Statutu.
 3.Wykluczenia na podstawie orzeczenia Komisji Arbitrażowej.
 4.Ubezwłasnowolnienia.
 5.Utraty praw publicznych.
 6.Śmierci członka.

§ 14

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
 1.Wypowiedzenie członkostwa zgłoszonego Zarządowi na piśmie.
 2.Podjęcia uchwały przez Zarząd o skreśleniu z listy członków, między innymi w związku z zaleganiem powyżej 6 miesięcy z wpłatą kolejnej składki rocznej.


ROZDZIAŁ IV - Władze i struktura organizacyjna.

§ 15

Władzami Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu są:

 1.Walny Zjazd Członków,
 2.Zarząd,
 3.Komisja Rewizyjna,
 4.Komisja Arbitrażowa.

§ 16

Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od Uchwały Walnego Zjazdu Członków w tym przedmiocie.

§ 17

Członkowie władz pełnią funkcje społeczne.

§ 18

Uchwały władz poza wyjątkowymi przewidzianymi w niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób + 1 uprawnionych do głosowania.

§ 19

W przypadku rezygnacji w trakcie kadencji członka władz SSRM - władzą tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z tym, że liczba członków nowych nie może być większa od 1/3 całości.

§ 20

Najwyższą władzą jest Walny Zjazd członków WSRM zwołany przez Zarząd. Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 21

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków należy:
 1.Określenie głównych kierunków działania,
 2.Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3.Udzielanie absolutorium Zarządowi za rok ubiegły,
 4.Uchwalanie zmian do statutu,
 5.Uchwalanie regulaminów: Walnego Zjazdu Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Arbitrażowej,
 6.Wybór Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Arbitrażowej,
 7.Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
 8.Nadawanie godności członka honorowego ,
 9.Ustalanie wysokości wpisowego i składki miesięcznej .

§ 22

Walny Zjazd Członków jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Członków zawiadamia Zarząd na 14 dni przed zwołaniem Zjazdu. Obrady Zwyczajnego Walnego Zjazdy Członków odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 24

Nadzwyczajny Zjazd Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków jest zwoływany przez Zarząd w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.

§ 25

W skład Zarządu wybierani zostają prezes i 3 do 6 członków, spośród których wybiera się wiceprezesa, sekretarza i skarbnika na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:
 1.Reprezentowanie SSRM za zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2.Kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i Uchwałami Walnego Zjazdu Członków,
 3.Uchwalanie planów działalności, preliminarza wydatków i budżetu,
 4.Powoływanie komisji problemowych w miarę występujących potrzeb,
 5.Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz występowanie na Walny Zjazd Członków z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
 6.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

§ 27

 1.Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Członków.
 2.Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 50% członków zarządu. Przy równej ilości głosów decyduje głos prezesa. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 28

 1.Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu co najmniej 1 raz w roku.
 2.Komisja Rewizyjna składa się z 5-ciu członków, w tym wybranego ze swego grona przewodniczącego .
 3.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Członków.

§ 29

 1.Komisja Arbitrażowa składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego wybranego ze swego grona.
 2.Komisja Arbitrażowa jest powoływana do rozstrzygnięcia spraw dotyczących etyki zawodowej oraz sporów wynikłych między członkami Stowarzyszenia lub członkami i Władzami.
 3.Komisja Arbitrażowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Członków.


ROZDZIAŁ V - Majątek SSRM

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
 1.wpisowe i składki członkowskie:
    a)wpisowe będzie ustalane nie częściej niż raz w roku na Walnym Zjeździe Członków,
    b)miesięczna składka będzie ustalana nie częściej niż raz w roku na Walnym Zjeździe Członków,
 2.dotacje i subwencje,
 3.wpływy z działalności statutowej,
 4.darowizny, spadki, zapisy i dotacje.
Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa lub jego zastępcy oraz skarbnika.


ROZDZIAŁ VI - Zmiana Statutu i rozwiązanie się SSRM

§ 31

Uchwały dotyczące zmiany Statutu podejmuje Walny Zjazd Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

Uchwałę o rozwiązaniu SSRM podejmuje Walny Zjazd Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków.

§ 33

Uchwała o rozwiązaniu SSRM musi określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Treść statutu przejęta uchwałą członków założycieli w dniu 5 listopada 1997 roku.
Zmiany treści statutu przejęte uchwałą nr 2/2001 1 Nadzwyczajnego Zjazdu Członków w dniu 04.07.2001 roku (§8) i IV Walnego Zjazdu Członków w dniu 04 lipca 2001 roku (§13, 15.4, 21.5, 21.6, 29.1, 29.2).